ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆ ವಿವರ…

594

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳೆ ವಿವರ…

ಶೃಂಗೇರಿ : 170.2 ಮಿ.ಮೀ
ಕೊಪ್ಪ : 109.2 ಮಿ.ಮೀ
ಮೂಡಿಗೆರೆ : 74.7 ಮಿ.ಮೀ
ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ : 49.3 ಮಿ.ಮೀ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : 32.8 ಮಿ.ಮೀ
ತರೀಕೆರೆ : 4.0 ಮಿ.ಮೀ
ಕಡೂರು : 2.3 ಮಿ.ಮೀ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ : 43.5 ಮಿ.ಮೀ