ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ…

409
firstsuddi

 

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಭೆ,

ಜೆಡಿಎಸ್ – 00
ಬಿಜೆಪಿ –    31
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ -04
ಪಕ್ಷೇತರ – 00
ಒಟ್ಟು –    35

ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ
ಜೆಡಿಎಸ್ –00
ಬಿಜೆಪಿ –   11
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ -11
ಪಕ್ಷೇತರ – 01
ಒಟ್ಟು –    35

ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ
ಜೆಡಿಎಸ್ –00
ಬಿಜೆಪಿ –   14
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ -08
ಪಕ್ಷೇತರ – 01
ಒಟ್ಟು –    23

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಜೆಡಿಎಸ್ –00
ಬಿಜೆಪಿ –   10
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ -05
ಪಕ್ಷೇತರ – 01
ಒಟ್ಟು –    16